Extra voordelen: Log in! Ontdek uw voordeel als lid van Partena Ziekenfonds of Partenamut
NL

Terugsturen en garantie

 

1. Herroepingsrecht bij levering van producten

 

Bij de aankoop van producten heeft de contractant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper.

Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

2. Uitsluiting herroepingsrecht

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

- die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;

- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

- die snel kunnen bederven of verouderen;

- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft;

- voor losse kranten en tijdschriften;

- voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.

 

Hieruit volgt dat volgende producten van Shopavita niet in aanmerking komen voor retour:

 

- incontinentiemateriaal 

- luiers voor baby’s

- hygiënisch materiaal zoals borstkolven, urinalen, bedpannen, toiletverhogers, toiletstoelen ... of elk ander product dat vanwege de aard hygiënegevoelig is 

- op maat gemaakte producten vb. revilax relaxzetel, Sanapur matrassen op maat

- op vraag van de koper bestelde producten die niet op stock gehouden worden

- schoonheids- en verzorgingsproducten die geopend werden

 

 

3. Hoe terugsturen

 

Indien u uw product wenst terug te sturen neemt u eerst contact op met shopavita.be via T. 0800 999 60. Een shopavita.be medewerker  zal u stap voor stap begeleiden in het retourproces.

 

4. Kost van terugsturen

 

Indien u de goederen gratis ontving, staat u in voor de verzendkosten om het product terug te sturen. Een shopavita.be medewerker zal u van deze kost op de hoogte brengen wanneer hij u begeleidt in het retourproces.

Indien u betaalde voor de transportkosten, stuurt u de producten zonder retourkosten terug, behalve indien u het product reeds monteerde waardoor het niet meer in de originele staat kan teruggestuurd worden. Het bedrag voor deze retour wordt u tijdens het retourproces meegedeeld.

 

5. Conformiteit

 

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

6. Garantie

 

De garantie op aangekochte producten is deze die door de leverancier van het product wordt meegegeven. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de contractant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

De factuur die u na betaling ontvangt, geldt als garantiebewijs. Shopavita.be besteedt de grootste aandacht aan het selecteren van haar productassortiment. Neem contact op met ons mocht u alsnog vragen hebben rond herstellingen of garantie van een product dat u bij ons aankocht.

Voor meer informatie rond garantie, herstellingen en eventuele klachten, verwijzen we u graag door naar de verkoopsvoorwaarden.